چرا آب دریا شور است؟
 

قسمتی از نمك موجود در آب دریا از طریق فعالیت های آتشفشانی زیر آبی وارد آن میشود اما قسمت اعظم این نمك مربوط به فرسایش پوسته زمین یا خاك است. املاح معدنی موجود در خاك در آب باران حل میشود و از طریق رودخانه ها به دریاها حمل میگردد. آنگاه زمانی كه بر اثر تابش نور خورشید قسمتی از آب دریا بخار میشود نمكی كه در آن وجود دارد بر جای باقی میماند و این امر باعث میگردد كه تراكم نمك موجود در آب افزایش یابد. امروزه میزان املاح معدنی موجود در آب دریاهای آزاد جهان 3.5 در صد است كه بیشتر آنرا سدیم كلراید یا همان نمك طعام ﴿NaCl) تشكیل میدهد.