.خلاصه زمین شناسی زاگرس
   استان ایلام مطابق زمین شناسی های ذکر شده در وحدوده زاگرس چین خورده واقع شده و از نظر زمین شناسی و تکتونیکی مجموعه ای از تاقدیس و ناودیس های فشرده است که در کنار مه قرار گرفته اند . محور عموم تاقدیس های این منطقه روند شمال غرب-جنوب شرق را دارند . عمما به موازات هم می باشند.
   از نظر چینه شناسی ذخایر بوکسیت در زاگرس و همچنین منطقه مورد مطالعه این گزارش عموما مربوط به اواخر دوره موزائیک (اواخر کرتاسه) و قبل از شروع دوران سنوزوئیک می باشد.در جدول(1)سازنده که رخساره غالب رادر این منطقه زاگرس از زاگرس تشکیل می دهند نشانداده می شود.
    در مناطق جنوب غرب ایران تقریبا از نواحی جنوب شرقی ایلام تا جنوب استان فارس بعلت وقوع حرکات خشکی زایی در محدوده وسیعی نبود چینه شناسی روی داده بطوریکه در زمان مربوطه این نواحی ازآب خارج شده و.رسوبات سازندسورگاه درآنها تشکیل نشده است و در این مدت که حدود 10 میلیون سال نخمین زده شده سطح آهک های سازند سروک در معرض فرسایش بوده و به تدریج حفرات کارستی ایجاد گردیده و رسوبات رسی در آنها تجمع یافته و در زمان های بعد بر اثر پیش روی دریا ,روسوبات سازند ایلام بر روی آنها ته نشین و این ذخایر در زیر رسوبات مدفون شده اند و مراحل بوکسیتی شدن در آنها انجام و ذخایر بوکسیت انجام شده اند و حرکات تکنوتیکی بعدی که تا عهد حاضر نیز ادامه داشته زمین شناسی و مورفولوژی کنونی را ایجاد کرده است.
   مورفولوژی و ساختمان زمین شناسی کنونی نشان می دهد که در برخی مناطق رسوبات جوانتر فرسایش یافته و ذخایر بوکسیت و سنگ بستر آنها که سنگهای آهکی سازند سروک می باشند در سطح رخنمون یافته اند.
   در شکل(2) مناطقی از زاگرس که سازند نورگاه تشکیل نشده بخوبی مشخص است . بطوریکه ملاحظه می شود در منطقه زاگرس در منطقه زاگرس عمدتا سازند سورگاه نبود چینه شناسی داشته و پس از آهک های سازند سروک آهک های سازند ایلام رسوبگذاری شده اند . بررسی ها و مطالعات انجام شده در این منطقه نشان می دهد که به جای سازند سورگاه رسوبات رسی ( که به عنوان منشاءبوکسیت های فعلی می باشند)تشکیل شده اند و بویژه در محل حفرات کارستی ایجاد شده در سطح آهک های سازند سروک تجمع قابل ملاحظه ای داشته اند.