.تهیه یک مقاله علمی در مورد یکی از مکان های دیدنی ایران

2.تهیه نقشه ای از جمعیت ایران
3.تهیه نقشه تقسیمات سیاسی ایران
4.تهیه نقشه طبقه بندی آب و هوای ایران
5.تهیه نقشه پهنه بندی خاک های ایران
6.تهیه نقشه پراکندگی گیاهان ایران
7.تهیه نقشه پراکندگیشهر های ایران
8.تهیه نقشه قطب های صنعتی ایران
9.تهیه نقشه پراکندگی انواع کشت
10.   تهیه آلبومی از تصاویر نقاط دیدنی ایران

نمونه ای از کار های عملی برای جغرافیای نزدیک

1. تعیین نسبت محلهبه کل شهر
2. شناسایی ابنیه قدیمی در محله شناسایی ابنیه قدیمی در محله
3. شناسایی گونه های گیاهی در محلهشناسایی گونه های گیاهی در محله
4. تهیه نقشه پراکنئگی مساجد محلهتهیه نقشه پراکنئگی مساجد محله
5. تهیه نقشه پراکندگی درمانگاه های محلهتهیه نقشه پراکندگی درمانگاه های محله
6. تهیه نقشه پراکندگی مراکز خدماتی در محلهتهیه نقشه پراکندگی مراکز خدماتی در محله
7. تهیه نقشه پراکندگی نقاط استراحتگاهی محله تهیه نقشه پراکندگی نقاط استراحتگاهی محله
8.تهیه نقشه مسیر های پر ترافیک محلهتهیه نقشه مسیر های پر ترافیک محله
9.تهیه نقشه پراکندگی نقاط ایمن پناهگاهی در مواقع مخاطرات طبیعیتهیه نقشه پراکندگی نقاط ایمن پناهگاهی در مواقع مخاطرات طبیعی
10.تهیه لیست عجایب در محله تهیه لیست عجایب در محله
11. شماره و نمایش مغازه های کم در آمد در محله شماره و نمایش مغازه های کم در آمد در محله
12.< شماره و نمایش مغازه های پر در آمد در محله شماره و نمایش مغازه های پر در آمد در محله
13.   تهیه ادارات دولتی در محله
14. تهیه نقشه پیشنهادی ادرات برای خدمات بهتر در محلهتهیه نقشه پیشنهادی ادرات برای خدمات بهتر در محله
15. تهیه آلبوم عکس از محلهتهیه آلبوم عکس از محله