فضا از كجا شروع میشود؟

 

فضا از بالای جو شروع میشود.هر چه بالاتر رویم هوا رقیقتر میشود.در ارتفاع تقریبا 160 كیلومتری هوا به قدری رقیق میشود كه در واقع چیزی از آن باقی نمیماند.فضا از این نقطه آغاز میشود.

آیا زمین مركز جهان است؟

جهان مجموعه ای از تمامی سیارات ، اقمار، ستارگان و كهكشانهاست. جهان در تمام جهات گسترده شده است.ممكن است ما نتوانیم قسمتهایی از جهان را با تلسكوپ ببینیم.بنابراین نمیتوانیم بگوییم كه آیا زمین در مركز جهان است یا نه.